EL CLUB

Club Nàutic Sa Riera

És una entitat esportiva privada que té per objecte el foment i la pràctica dels esports nàutics sense ànim de lucre. El seu funcionament es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix a l’Assemblea General.

L’Entitat es regeix per la Llei 8/1988 de l’esport de Catalunya, per altres disposicions que la despleguin i pel Decret 145/1991, de 7 de juliol. També pels seus Estatuts i els Reglaments Interns aprovats per l’Assemblea General. Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de la Federació Catalana de Vela a la qual el Club Nàutic Sa Riera està adscrit.

El Club Nàutic Sa Riera  figura inscrit al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, segons Resolució del director general de l’Esport de data 15 de setembre de 1992.

El Club Nàutic Sa Riera està inscrit a la Federació Catalana de Vela, i a més és Centre Nàutic de Vela. El Club Nàutic Sa Riera també està inscrit a la Federació Catalana de Motonàutica, i s’estan fent les gestions per a que sigui Centre Nàutic de Motor.

Identificació fiscal: Club Nàutic Sa Riera Cif: G17065202

LogoSaRiera